بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
آبها از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند


طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟
در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد:
طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها
فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها
فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب
در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه
رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف
هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه
جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و
نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار
دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها
است. آنها اذع

آبها از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند


طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟
در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد:
طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها
فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها
فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب
در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه
رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف
هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه
جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و
نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار
دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها
است. آنها اذع

آبها از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند


طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟
در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد:
طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها
فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها
فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب
در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه
رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف
هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه
جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و
نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار
دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها
است. آنها اذع

آبها از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند


طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟
در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد:
طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها
فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها
فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب
در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه
رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف
هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه
جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و
نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار
دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها
است. آنها اذع


1